Komentář: Požadujeme úpravu projektu Rezidence Park Kavčí Hory

Rada Obvodního Zastupitelstva Městské části Prahy 4 na svém jednání stanovila šest požadavků vůči projektu Rezidence Park Kavčí Hory společnosti Central Group, architekta Pleskota. Tyto požadavky byly mimo jiné uvedeny v závěru vyjádření Městské části Praha 4 do Zjišťovacího řízení k Oznámení záměru EIA PHA1052 Rezidence Park Kavčí Hory.

V rámci Zjišťovacího řízení EIA PHA1052 společnost Central Group předložila k posouzení pouze první etapu projektu, zjednodušeně řečeno tři z pěti věží celkového projektu. Vzhledem k tomu, že těmito třemi věžemi bude mírně překročena úroveň vlivů předchozího záměru Obytný soubor Kavčí Hory, tak to v souhrnu obou etap celého projektu znamená zvýšení vlivu na životní prostředí nového projektu Rezidence Park Kavčí Hory zhruba o 40% oproti předchozímu záměru Obytného souboru Kavčí Hory.

Společnost Central Group již požádala o změnu územního rozhodnutí z předchozí verze projektu Obytného souboru Kavčí Hory (tzv. "Housenky") na novou verzi projektu Rezidence Park Kavčí Hory. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli formulovat další požadavky veřejnosti k výše uvedeným šesti požadavkům Rady OZMČ Prahy 4.

Naše hlavní požadavky:

1) Snížit vlivy celého projektu Rezidence Park Kavčí Hory na okolí minimálně o polovinu.

2) Projekt realizovat v půdorysu nového projektu Rezidence Park Kavčí Hory a při tom omezit výšku staveb na úroveň původního záměru Obytný soubor Kavčí Hory tj. 7 - 8 podlaží.

3) Projekt realizovat tak, aby Praze zůstal zápis v UNESCO. 

4) Zvýšit odstup záměru od hranice Centrálního parku tak, aby při výstavbě projektu nedošlo k narušení klidové zóny Centrálního parku stavebním hlukem a prachem a aby po zahájení provozu záměru nebyli jeho obyvatelé rušeni tradičními oblíbenými akcemi pořádanými mnoha subjekty a zůstal tak zachován jeho relaxační, sportovní a kulturní ráz.

5) Revokovat související usnesení Rady MČ Praha 4 a Zastupitelstva MČ Praha 4 ve věci projektu a doplnit hlavní požadavky do stanovených podmínek výstavby. Přihlásit MČ Praha 4 jako účastníka řízení žádosti o změnu územního rozhodnutí z Housenek na Věže a uplatnit doplněné hlavní požadavky jako námitky, případně rovnou projednat s investorem jejich zapracování.

6) V rámci Rady ZHMP a Zastupitelstva ZHMP odmítnout žádost investora o navýšení kódu míry využití území z G na H a naopak jej snížit zpět z G na F.

7) Revokovat související usnesení Rady ZHMP a Zastupitelstva HMP ve věci projektu a Metropolitního plánu a v něm projednat snížení výškového limitu Pankráce v souladu s Rozhodnutím Centra Světového dědictví (WHC UNESCO).

Další požadavky veřejnosti aktuálně zpracováváme formou ankety.

V průběhu příštích dnů proběhnou na Městské části jednání samosprávných orgánů, během kterých veřejnost předloží svoje požadavky na úpravu projektu Rezidence Park Kavčí Hory.

Sledujte spolu s námi, zda Městská část Praha 4 vyslyší požadavky veřejnosti na úpravu projektu Rezidence Park Kavčí Hory, projedná a schválí je na zasedání svých samosprávných orgánů, doplní je ke svým požadavkům.

Sledujte spolu s námi, zda Městská část doplněné požadavky na úpravu projektu Rezidence Park Kavčí Hory projedná se společností Central Group.

Sledujte spolu s námi, zda Dotčené orgány státní správy a samosprávy projednají připomínky veřejnosti v rámci řízení o změně územního rozhodnutí z původního projektu Obytného souboru Kavčí Hory (tzv. "Housenky") na nový projekt Rezidence Park Kavčí Hory architekta Pleskota o které společnost Central Group požádala.